Közzétételi lista

Aquaticum Debrecen Kft.

„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
név: Aquaticum Debrecen Korlátolt felelősségű társaság
rövid név: Aquaticum Debrecen Kft.
székhely és postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
tel.: +36 52 514 110
fax.: +36 52 346 883
e-mail: kozpont@aquaticum.hu
honlap: www.aquaticum.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. 


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége 

  • Fazekas Lajos ügyvezető igazgató, e-mail: fazekas@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 110 Fax: +36 52 346 883
  • Csorba Róbert gazdasági igazgató, e-mail: csorba@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 115 Fax: +36 52 346 883
  • Jónás Zoltán műszaki igazgató, e-mail: jonas@aquaticum.hu  Tel: +36 52 514 110 Fax: +36 52 346 883
  • Dr. Hevessy Gábor szállodaigazgató (Aquaticum Hotel) e-mail: hevessy@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 180 Fax: +36 52 311 730 
  • Holléry Tibor fürdőszolgáltatás igazgató email:  hollery@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 173 Fax: +36 52 346 883
  • Kovács Dániel marketingigazgató kovacs.daniel@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 111 Fax: +36 52 346 883
  • Szerdi Zsuzsanna szállodaigazgató (Lycium Hotel) e-mail: szerdi.zsuzsanna@hotellycium.hu Tel: +36 52 506 600  Fax: +36 52 506 601

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Aquaticum Debrecen Kft. Titkárság:

tel.: +36 52 514-110
fax.: +36 52 346 883
e-mail: kozpont@aquaticum.hu

H-P: 8.00-16.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelőbizottság: 6 fő
Dr Kiss Sándor elnök
tagok: Kovács István, Dankuné Nagy Gyöngyi, Madarasi István, Pénzes Éva, Bacsóné Hamza Margit
Telefon: +36 52 514-110
E-mail: kozpont@aquaticum.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabalyzat.doc


Gyógyfürdő_SZMSZ_2020.pdf


Gyógyfürdő_szervezetifelépítés 

AquaticumKft_FB_ugyrend2021.pdf

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Nem releváns 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabalyzat.doc
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Nem releváns 
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza..

Részletek: AquaticumKft_FB_ugyrend2021.pdf
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

Nem releváns 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. Részletek: https://spa.aquaticum.hu/hu/kozerdek-informacio
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Nem releváns 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. Az elmúlt egy évben nem került ilyenre sor.
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatigénylés:

Aquaticum Debrecen Kft.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

Fax: 06 52 346 883

kozpont@aquaticum.hu

 

Adatvédelmi felelős: külső adatvédelmi tisztviselő

Euro-Inford Iroda Kft., képviselője Szeifert Péter ügyvezető.

e-mail: dpo@euroinford.hu

telefon: +36 70 4217663

levelezési cím:1094 Budapest, Tűzoltó utca 57

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Nem releváns 
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Nem releváns 
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. Nem releváns 
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat-aquaticum-debrecen-kft.pdf
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

Etikai-kodex-szabalyzata-egyseges-szerkezetben-2021.09.01..pdf

Energetikai_Aquaticum.pdf

 

 

 

19. Tárhelyszolgáltató 
(2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

DV Info Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77.
email: info@dvinfo.hu

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Kozerdeku_AQDB_Kft_2022.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá atámogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Nem releváns 
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
https://spa.aquaticum.hu/hu/szerzodes-kozzeteteli-lista
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Nem releváns 

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:
Megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető.
dpo@euroinford.hu  

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. 
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.