Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Aquaticum Debrecen Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.09-09-002758

Adatkezelő székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

Adatkezelő e-elérhetősége: dpo@euroinford.hu

Adatkezelő képviselője: Dr. Fazekas Lajos Róbert (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő: a Debreceni Vagyonkezelő adatvédelmi tisztviselője, megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. képviselője, Szeifert Péter (ügyvezető)

2. Az Adatkezelés szabályai

Az Aquaticum Debrecen Kft. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek  mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog  gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek  a  megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és  azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról,  hogy  a  Társaság által  kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy  helyesbítését  az  adat  rögzítéséért  felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző  természetes  vagy  jogi  személyekre,  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak  figyelembe  vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős munkatárs útján.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –  törlését,  korlátozását  a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb  25  –  tiltakozási  jog  gyakorlása  esetén  15  – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott  információkra,  amennyiben  az  érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv.  9.  §  (1)  bekezdésében vagy a 19. § -ában meghatározott okokból utasít  el, erre csak indoklással, az Infotv.  16.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  tájékoztatással,  írásban  kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv.  17.  §  (2)  bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának  időtartamára  –  de  legfeljebb  5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. §  (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az  ügyre  vonatkozó  álláspontjának  megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság  követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az  általa  igénybe  vett  adatfeldolgozó  által  okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az  Adatkezelő  mentesül  az  okozott  kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén  kívül  eső  elháríthatatlan  ok  idézte  elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos  vagy  súlyosan  gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételeivel, vagy kérdéseivel forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz. dpo@euroinford.hu  

Az érintett jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatóságnál (ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9., tel: +36 (1) 391 1400)  vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

 

4. A Társaság szolgáltatási és egyéb tevékenysége során megvalósuló adatkezelések Az adatkezelés helye:

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. és 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.

 

4.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapjához bárki, kiléte felfedése és  személyes  adatai  megadása  nélkül  hozzáférhet,  a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tarto zó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A  Google  Analytics  „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A  sütik  által  generált,  a honlap használatára  vonatkozó  információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes  adatok  kezelését.  A  honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a  honlaplátogató  hozzájárul  adatainak  feldolgozásához  a  fentiekben  meghatározott  módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a  honlap  érintett  által  történő  használatának  értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló  riportok  összeállítására,  valamint  a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások  nyújtására használja.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102184

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra  az  elektronikus  szolgáltatások  elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben  -  a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs  rendszer  típusa,  egyéb rögzített adatok (cookie-k )

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig, maximum kettő évig

adattárolás módja: elektronikusan

 

4.2. A hotelszolgáltatással összefüggő adatkezelés

A Társaság a hotelszolgáltatás ellátása során személyes adatok kezelését valósítja meg.

Az érintettek a hotelbe történő bejelentkezés során egy regisztrációs lapot töltenek ki. A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványon az alábbi adatokat kéri el a Társaság:

 • név
 • születési idő
 • állampolgárság
 • személyi igazolvány száma
 • gyermekek neve
 • lakcím
 • e-mail cím
 • amennyiben autóval érkezik a vendég, úgy a gépkocsi rendszáma

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

adatkezelés célja: a hotelbe történő bejelentkezés biztosítása, ügyfelek számára szobák kiadása

kezelt adatok köre: név, születési idő, állampolgárság, személyi igazolvány száma, gyermekek neve, lakcím, e-mail cím, amennyiben autóval érkezik a vendég, úgy a gépkocsi rendszáma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig (a vendég kijelentkezésekor törlésre kerülnek az adatok, amennyiben a vendég nem nyilatkozik arra  vonatkozóan,  hogy  kéri  adatainak megőrzését azzal a céllal, hogy a bejelentkezési folyamat a legközelebbi alkalommal gyorsabb legyen)

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

 

4.3. A gyógyfürdő használatával és a gyógyászati kezelések igénybevételével összefüggő adatkezelés

A Társaságnál lehetőség van gyógyfürdő és gyógyászati kezelések igénybevételére.

A gyógyászati részlegen közel negyvenféle gyógyvízre alapozott kezeléssel, szakorvosok közreműködésével segíti a Társaság a betegek és a gyógyvendégek gyógyulását.

A gyógyközpontban a hagyományos fürdőterápia mellett a  fizioterápia  és  a  mozgásterápia  széles skálájának igénybevételére van lehetősége a vendégnek.

A kezelések orvosi rehabilitáció céljából, társadalombiztosítási támogatással  vagy  támogatás  nélkül, térítéses formában is igénybe vehetőek.

A reumatológiai szakrendelések beutaló  kötelesek,  amit  a  vendég  kérhet  szakorvosától,  háziorvosától vagy céges üzemorvosától is.

A vendégek érkezéskor, a  belépőjegy  megvásárlását  követően,  jogosultságokkal  ellátott  karszalagot kapnak.

A vendég a karszalag segítségével mozoghat a fürdő területén.

A gyógyfürdő igénybevétele esetén  a Társaság szintén személyes adatok  kezelését  valósítja meg. A vendégtől az alábbi adatokra van szükség a szolgáltatás ellátásához:

 • név és irányítószám
 • Tb-s beléptetés esetén, a kezelőlapon található adatok: név, cím, születési hely, idő és taj-szám
 • önkormányzati bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím
 • távozáskor, ha számlaköteles, akkor név és cím
 • karszalag elvesztése,  fizetésképtelenség,  vagy  szekrénykulcs  elvesztése  esetén  a  jegyzőkönyv felvétele során: név, cím, telefonszám és szem.ig. szám
 • az értékmegőrző használatakor név és aláírás
 • sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme és életkora

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

adatkezelés célja: gyógyfürdő használata és a hozzá kapcsolódó gyógyászati kezelések biztosítása

kezelt adatok köre:

 • név és irányítószám
 • TB-s beléptetés esetén, a kezelőlapon található adatok: név, cím, születési hely, idő és taj-szám önkormányzati bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím
 • számla igénylése esetén: név és cím
 • karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy szekrénykulcs elvesztése  esetén  a  jegyzőkönyv  felvétele során: név, cím, telefonszám és szem.ig. szám
 • az  értékmegőrző  használatakor  név  és aláírás
 • sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme és életkora

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

4.4. Az élményfürdő használatával összefüggő adatkezelés

A vendégek érkezéskor, a  belépőjegy  megvásárlását  követően,  jogosultságokkal  ellátott  karszalagot kapnak.

A vendég a karszalag segítségével mozoghat a fürdő területén.

Az élményfürdő igénybevétele  esetén  a Társaság személyes adatok  kezelését valósítja meg. A vendégtől az alábbi adatokra van szükség a szolgáltatás ellátásához:

 • név és irányítószám
 • Tb-s beléptetés esetén, a kezelőlapon található adatok: név, cím, születési hely, idő és taj-szám
 • önkormányzati bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím
 • távozáskor, ha számlaköteles, akkor név és cím
 • karszalag elvesztése,  fizetésképtelenség,  vagy  szekrénykulcs  elvesztése  esetén  a  jegyzőkönyv felvétele során: név, cím, telefonszám és szem.ig. szám
 • az értékmegőrző használatakor név és aláírás
 • sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme és életkora

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

adatkezelés célja: élményfürdő használata és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

kezelt adatok köre:

 • név és irányítószám
 • TB-s beléptetés esetén, a kezelőlapon található adatok: név, cím, születési hely, idő és taj-szám önkormányzati bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím
 • távozáskor, ha számlaköteles, akkor név és cím
 • karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy szekrénykulcs elvesztése  esetén  a  jegyzőkönyv  felvétele során: név, cím, telefonszám és szem.ig. szám
 • az  értékmegőrző  használatakor  név  és aláírás
 • sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme és életkora

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

 

4.5. Panaszkezelés során felmerülő adatkezelés

A Társaság. a panaszkezelést a mindenkor hatályos  Fgytv-ben  meghatározottak  szerint  végzi,  az adatkezelés az Fgytv. 17/A-C. §-aiban meghatározottak szerint történik.

A vendégek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai: Szóbeli panasz:

 1. személyesen a fürdő és a hotel recepciójánál és
 2. telefonon

Amennyiben az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy  annak  azonnali  kivizsgálása  nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv egy másolati példányát  a Társaságnak át kell adnia a panaszt tevő vendég részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 • az ügyfél neve;
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy  az  ügyfél  panaszában  foglalt  valamennyi  kifogás  teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;
 • a panasszal érintett szolgáltatás megnevezése;
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen  közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
 • az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám Nem személyesen tett bejelentés

Nem személyes bejelentés tehető telefonon vagy írásban.

 1. telefonon,
 2. postai úton,
 3. vagy e-mailben az dpo@euroinford.hu címre küldve.

Közös szabályok

A Társaság minden esetben írásba foglalja a panasszal kapcsolatos  álláspontját  és  intézkedéseit indokolással ellátva a panaszosnak a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi, kivéve, ha  a vendég a panaszát szóban közli és a Társaság az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe, a panasz  előterjesztésének  helye,  ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott i ratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)]

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

4.6. Kép- és videófelvételek készítésével kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102183

adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének az adott rendezvény megszervezésével történő erősítése, …………………rendezvény lebonyolítása során kép- és videófelvételek készítése

kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adat

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adott marketing tevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig

adattárolás módja: elektronikusan

4.7. Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság lehetőséget biztosít hírlevél küldési szolgáltatásunkra történő feliratkozásra  amely  által értesülhet a Társasággal kapcsolatos információkról, a gyógyfürdő eseményeiről és más érdekes hírekről.

Hírlevelet havonta 4 alkalommal küldik. Ennek során  az  ügyfél nevén és e-mail címén kívül semmilyen  más adatot nem kezelnek. Az adatkezelés bármely  szakaszában az  ügyfélnek  lehetősége  van a hírlevélről való leiratkozásra.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66484 és NAIH-72406

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése

kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikusan

 

4.8. Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés

A Társaság időközönként nyeremény játékot szervez.

A nyereményjátékban bárki korlátozás nélkül részt vehet.

A nyereményjáték lebonyolításához bekért személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli a Társaság:

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102181

adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

adatkezelés időtartama: a nyereménysorsolás lebonyolításáig

 

4.9. Szobafoglalással összefüggő adatkezelés

A Társaság https://www.hotellycium.hu/hu/
szobafoglalas#lycium
link alatt létrehozott szobafoglalás lehetőségének biztosításával személyes adatok kezelését valósítja meg.

Az érintettek a szobafoglalás során egy regisztrációs ürlapot töltenek ki. A szobafoglalás során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • vezeték  név
 • kereszt név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érkezés, távozás dátuma
 • fizetés módja
 • ellátás

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik

adatkezelés célja: szobafoglalás biztosítása, ügyfelek számára szobák kiadása

kezelt adatok köre: vezeték név, kereszt név, telefonszám, e-mail cím, érkezés, távozás dátuma, fizetés módja, ellátás

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

adatkezelés módja: elektronikusan

5. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az Aquaticum Debrecen Kft. és a tulajdonosi joggal rendelkező Debreceni Vagyonkezelő Zrt. megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. adatvédelmi tisztviselői szolgáltatását veszi igénybe. Elérhetőségei: dpo@euroinford.hu, telefon: +36 (70) 4217 663, levelezési cím: 2151 Fót, Kosztolányi D. u. 11-13.  

 

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak az irányadóak.